Vedtekter

Vedtekter:

Vedtekter for Islandshestforeningen Fengur

Stiftet 1986. Vedtatt den 04.03.1998 med senere endringer senest av 10.09.98
Godkjent av idrettsstyret den 10.09.98.[1]
§ 1 (Formål)

Foreningens formål er å
•    samle islandshestvenner,
•    øke kjennskapen til islandshestens særpreg og avl og dens korrekte bruk i ridesporten og
•    tilby kurs, stevner og aktiviteter som øker hestekunnskapen til foreningens medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)

Islandshestforeningen Fengur ble stiftet i 1986, og er et lokallag som dekker Gudbrandsdalen og omegn. Fengur er tilsluttet Norsk Islandshestforening (NIHF), og er gjennom denne tilsluttet FEIF (sammenslutning av europeiske islandshestvenner). Ved større ridestevner vil de internasjonale konkurransereglene FIPO, vedtatt av FEIF, være gjeldende. Fengur er fra 1992 tilsluttet Norges Rytterforbund (NryF) ved Oppland Rytterkrets.

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oppland idrettskrets.

Laget hører hjemme i Øyer kommune, og er medlem av Øyer Idrettsråd[2].

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hav som måtte stå i lagets egen lov.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem[3].

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent[4].

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i iverordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 (Kontingent)

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis[5].

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelser)[6]

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 (Inhabilitet)

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år[7] i februar måned, avhengig av NIHF’s årsmøte.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel[8], direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste[9].

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal[10]:

1.                 Registrere stemmeberettigede.

2.                 Velge dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokollen.

3.                 Godkjenne saksliste.

4.                 Behandle lagets årsmelding.

5.                 Behandle lagets regnskap i revidert stand[11].

6.                 Fastsette kontingent for Fengur.

7.                 Vedta lagets budsjett.

8.                 Behandle innkomne forslag.

9.                 Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).

10.             Velge[12]:

a)     Leder Velges for 1 år om gangen

b)     Nestleder (med sekretærfunksjon) Velges for 2 år om gangen

c)     Kasserer Velges for 2 år om gangen

d)     2 styremedlemmer[13] Velges for 2 år om gangen

e)     1 varamedlem Velges for 2 år om gangen

f)       2 revisorer[14] Velges for 2 år om gangen

g)     Redaksjonskomite (2 personer) Velges for 2 år om gangen

h)     Valgkomite (2 personer) Velges for 2 år om gangen

i)     Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å velge Fengur’s representanter til lokallagsmøte og årsmøte i NIHF. Disse forplikter seg til å stemme slik årsmøte i Fengur har bestemt, forutsatt at forslaget som skal stemmes over ikke blir endret under NIHF’s årsmøte.

Det forventes at de som påtar seg verv innen styret og komiteer gjør en innsats for klubben. Klarer en ikke å følge opp intensjonene er det bedre å si fra seg vervet. En ny person konstitueres da av styret.

Valgkomite:
Det velges en valgkomite på to personer som velges for to år om gangen. For å få kontinuitet i komiteen, skal kun en person være på valg hvert år. Komiteens innstilling skal offentliggjøres i innkallingen til årsmøtet.

Redaksjonskomite:
Det velges en redaksjonskomite på to personer, en redaktør og en representant fra styret. Begge skal velges for to år om gangen, men for å få kontinuitet skal kun en person være på valg hvert år.

§ 13 (Ekstraordinære årsmøter)

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)[15]

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene[16].

Styret skal[17]:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser, samt arrangere medlemsmøter.
2.      Føre referat fra medlemsmøter, styremøter og årsmøter.
3.      Ivareta Fengur’s interesser overfor NIHF og NryF, og sørge for at de nødvendige informasjoner og tilbud om kurs og stevner fra NIHF og NryF blir formidlet til medlemmene.
4.      Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
5.      Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
6.      Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmer forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertal av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 (Grupper/avdelinger)[18]

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes[19].

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse[20].

§ 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

[1] Jfr. NIFs lov §§ 2-2 og 10-5
[2] Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre.
[3] Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for idrettsstyret.
[4] Jfr. NIFs lov § 2-5.
[5] Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge medlemmene dugnadsplikt.
[6] Jfr. NIFs lov § 2-6.
[7] Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år.
[8] Jfr. NIFs lov § 2-8.
[9] Jfr. NIFs lov § 2-9.
[10] Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet.
[11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15.
[12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre tillitspersoner som det er behov for.
[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge 3 styremedlemmer kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materiellforvalter.
[14] Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 2.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jfr. regnskaps- og revisjonsbestemmelsens § 5-1.
[15] Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks. leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen.
[16] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).
[17] Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.
[18] I henhold til § 12, nr. 6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det.

Legg igjen en kommentar